Mapování fyzické přístupnosti prostředí

Nedílnou součástí zpřístupňování studia na Masarykově univerzitě studentům s postižením je nejen postupné odstraňování fyzických či virtuálních bariér, ale také vytváření nástrojů, s jejichž pomocí je možné se ve stávajícím prostředí efektivně orientovat a bezbariérově je využívat.

Základní koncept

Výuková, technická, administrativní či další obslužná pracoviště MU jsou jen v Brně rozseta po několika desítkách budov různého stáří, různé architektonické členitosti, a tedy v různé míře dostupných pro osoby s omezením pohybu. MU dlouhodobě provádí taková opatření, která vedou k odstraňování fyzických bariér všude tam, kde je to z architektonického (i historického) hlediska možné a s ohledem na provoz a určení jednotlivých budov účelné.

Škála realizovaných opatření je poměrně pestrá stejně tak jako fyzické možnosti jednotlivých uživatelů (ať už studentů, vyučujících či dalších zaměstnanců MU). Není tak jednoduše možné ani racionální referovat o příslušných budovách MU jako o jednoznačně přístupných či nepřístupných, je ovšem realistické podat dostatečně výpovědní technické specifikace, na jejichž základě bude možné vytvořit si představu o relevantní fyzické přístupnosti konkrétní budovy.

    

Technické řešení

Jelikož technická specifikace daná pouhým textovým popisem nemusí být vždy dostatečně uživatelsky přívětivá, rozhodli jsme se ji nabídnout v kombinaci s informací obrazovou, navíc začleněnou do reálného kontextu dané budovy. Výsledkem je tak tzv. virtuální průvodce, jehož provedení se velmi blíží klasické virtuální prohlídce (kombinace panoramatických a statických snímků), ovšem s tím rozdílem, že je důraz kladen na prvky, které mohou být předmětem potenciálního zájmu klíčové cílové skupiny.
 

Virtuální průvodce tak svým uživatelům nabízí informace především o následujích detailech:

  • bezbariérový vstup do budovy — zakomponovaný jak do půdorysu samotného objektu, tak případně do mapového podkladu nejbližšího okolí
  • možnosti vertikálního pohybu po budově (umístění výtahů, příp. plošin či jiných relevantních zařízení včetně jejich technických specifikací, např. fotografií ovládacích prvků)
  • bezbariérové toalety — jejich umístění, rozměry a celková dispozice
  • naznačení modelových tras — vodicích linií — k potenciálně klíčovým bodům (učebny, menza, knihovna aj.)